Statut

STATUT STOWARZYSZENIA  ŁÓDZKIEJ  OPIEKI  PALIATYWNEJ  I  DŁUGOTERMINOWEJ „ ŻYC GODNIE ”

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r

Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79. Poz. 855

z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „Żyć Godnie ” zwane dalej Stowarzyszeniem prowadzi działalność  wg statutu będąc dobrowolnym  zrzeszeniem  osób i instytucji działających w zakresie ochrony i promocji  zdrowia,  pomocy psycho-duchowej, społeczno- socjalnej   na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych ich rodzin i osieroconych

2.Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ,przy czym dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź

§ 3

1.Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną

2.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§ 4

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków .

Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

1.Stowarzyszenie  może być  członkiem  krajowych lub  międzynarodowych organizacji, których  działalność  jest  zbieżna  z  celami i   zadaniami statutowymi Stowarzyszenia

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód  z  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia  służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 7

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz społeczeństwa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizując i promując opiekę paliatywną na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych , ich rodzin i osieroconych.

§ 8

Celem stowarzyszenia zgodnie z art.4 ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacja następujących zadań publicznych:

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównanie szans tych rodzin oraz osób

2. działalność charytatywna

3. ochrona i promocja zdrowia

4.  poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości

5.  niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i  społeczno- socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej

6. szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych

7.  promocja i organizacja wolontariatu

8.  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

9.  nauka, edukacja , oświata , wychowanie

10   działania  na  rzecz   integracji  europejskiej   oraz rozwijania  kontaktów i współpracy między społeczeństwami

11. działalność  wspomagająca  technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, lub finansowo organizacje pozarządowe, a w szczególności:

a)      podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej

b)      pomoc rodzinom chorych i osieroconych

c)      utworzenie hospicjum stacjonarnego

12. przeciwdziałanie patologiom społecznym

13. działania na rzecz rozwoju i przystosowania pomieszczeń stanowiących siedzibę Stowarzyszenia.

§ 9

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:

1.  prowadzi działalność szkoleniową organizując kursy , konferencje, seminaria dla członków i sympatyków

2. udziela informacji w zakresie swojej działalności statutowej szerząc w społeczeństwie wiedzę na temat idei hospicyjnej

3. pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia

4. współpracuje z organami władzy publicznej dla realizacji celów statutowych

5. współpracuje  z krajowymi i zagranicznymi organizacjami umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw

6. aktywnie wspomaga osoby przewlekle i nieuleczalnie chore i ich rodziny

7. tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy, osieroconych

8. działa na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem

9. podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia

10. powołuje i wpływa na całokształt działań Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

11. organizuje całodobowe stacjonarne hospicja dla dorosłych i dzieci

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

§ 11

Członkami Stowarzyszenia są ;

1. członkowie zwyczajni

2. członkowie wspierający

3. członkowie honorowi

§ 12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§13

Członkami zwyczajnymi  są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności   prawnych i niepozbawionym praw publicznych,  również   cudzoziemcy   zobowiązujący się   realizować cele  statutowe Stowarzyszenia.

Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji  zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia  z czynnym i biernym prawem wyborczym

2. brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać jego oznak

3. wnioskować i zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia

4 .korzystać z lokali Stowarzyszenia

5. korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia

6. korzystać  nieodpłatnie  z  urządzeń  technicznych,  poradnictwa  i szkoleń,  które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień

2. wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia

3. propagowanie i realizowanie idei społecznej opieki nad chorymi

4. regularne opłacanie składek

§ 16

1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne pragnące wspierać statutowe cele i działalność Stowarzyszenia

2. Przyjęcie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia

5. Członkowie wspierający mają prawo :

a)   zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia

b)   uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym

6. Członkowie wspierający maja obowiązek:

a)    przestrzegać postanowień statutu

b)  udzielić pomocy Stowarzyszeniu w realizowaniu jego statutowych zadań

c) regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń

§ 17

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w realizacji założeń statutowych , którym taką godność nadało Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Członkowie  honorowi  maja prawo  brać  udział  z  głosem  doradczym  w  statutowych władzach Stowarzyszenia

2. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek

§ 19

Członkostwo wygasa na skutek:

1 Skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek ;

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia

b) śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczna lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną

c) rozwiązania Stowarzyszenia

2. Wykluczenia członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu z powodu:

a)   rażące nieprzestrzeganie statutu i uchwały władz Stowarzyszenia

b)  notoryczne uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia

c) zaleganie z opłata składek przez okres 12miesiecy

3.  Decyzja o skreśleniu z listy członków zwyczajnych  następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia

4.  Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków, skreślenia oraz wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty skreślenia.  Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna

Rozdział III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są :

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Zarząd i Komisja  Rewizyjna stanowią  władze wybierane Stowarzyszenia

§ 22

Członkami władz wybieranych mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia

§ 23

Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§ 24

Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jak i całych   tych  organów  w  każdym  czasie ,jeżeli  otrzyma   wotum   nieufności   ( 2/3 głosów członków   Stowarzyszenia  na  Walnym  Zgromadzeniu  ).  Aby  odwołać   członka   organu wybieralnego  konieczne  jest  podjęcie  uchwały  w  obecności co  najmniej połowy członków Stowarzyszenia

§ 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w  trakcie  trwania  kadencji,  skład    osobowy   jest  uzupełniany  spośród   nie   wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie składu przeprowadza się jeśli  do  końca   kadencji    pozostało   więcej niż  6  miesięcy.  W  przypadku  braku  takiej możliwości Zarząd lub Komisja Rewizyjna może dokooptować nowego członka na wakujące miejsce . Kooptacja  następuje na  drodze  uchwały aktualnych  członków większością trzech czwartych  głosów  wszystkich członków  tego organu. W  ten sposób można uzupełnić skład Władz do połowy osób pochodzących z wyboru

§ 26

Wszystkie   uchwały organów  Stowarzyszenia  zapadają   zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy członków ,chyba że statut  stanowi inaczej.  W razie równej liczby głosów decyduje glos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia , lub odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków

2. Obradami   Walnego Zgromadzenia  kieruje  Przewodniczący  wybierany każdorazowo na początku obrad

3 Walne Zgromadzenie może zostać zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku. Ma charakter sprawozdawczy lub  sprawozdawczo- wyborczy,  a  jego  termin  miejsce i   propozycje         porządku obrad ustala   Zarząd  Stowarzyszenia  i  powiadamia  członków  co  najmniej na miesiąc przed terminem    Zgromadzenia    poprzez   wywieszenie         stosownej   informacji   w   siedzibie Stowarzyszenia

5. Nadzwyczajne  Walne    Zgromadzenie  odbywa się  na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie    co    najmniej     1/3   ogółu    członków     zwyczajnych,   bądź     na     wniosek komisji   Rewizyjnej   zgłoszony  do   Zarządu,  który   winien  ustalić datę  i    miejsce Zgromadzenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem obrad

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, z głosem doradczym, zaproszeni goście.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określenie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na dana kadencję

b) uchwalanie programu i określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,oraz podejmowanie uchwał w  przedmiocie udzielania  absolutorim  Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

d) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

e) uchwalanie zmian statutu

f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

h) rozpatrywanie  odwołań  od   uchwał     Zarządu     wniesionych    przez      członków Stowarzyszenia

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu

j) nadawanie tytułu Honorowego członka Stowarzyszenia

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła    większością    głosów   przy obecności co najmniej połowy wszystkich zwyczajnych członków stowarzyszenia

9.Walne  Zgromadzenie,  które nie dojdzie do  skutku w  I   terminie z powodu braku quorum określonego  w   punkcie §26 statutu, może  podejmować  prawne   skuteczne  uchwały w II terminie   tj . po upływie 30 min..od   wyznaczonej  dla   I  terminu godzinie, nie zależnie od  liczby   uczestników .

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos

§28

W okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia Członków najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Zarząd

§29

Zarząd składa się z od 5 do 7 członków:

– Prezesa

– Wiceprezesa

– Sekretarza

– Skarbnika

– od 1 do 3 członków

Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie w sposób określony w § 23

§30

Do kompetencji Zarządu należy:

1. przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

4. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, podejmowanie decyzji

o zatrudnieniu pracowników i ustalaniu wynagrodzenia

5. ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i wysokości składek członkowskich

6.  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami

7.  przygotowanie programów działalności Stowarzyszenia

8.  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na walnym Zgromadzeniu

9.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia

10. podejmowanie uchwal w przedmiocie nabycia i pozbawiania członkostwa

11. prowadzenie ewidencji członków, ściąganie należnych składek

12. pozyskiwanie funduszy na wykonywanie celów statutowych

13.Zarząd Stowarzyszenia powołuje i odwołuje kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§31

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na 3 miesiące, a zwołuje je Prezes Zarządu poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół , który podpisuje ponadto Prezes zebrania

§32

Stowarzyszenie we wszystkich sprawach reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu Prezesa z Wiceprezesem, Skarbnikiem lub Sekretarzem Wiceprezesa ze Skarbnikiem lub Sekretarzem

§33

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie

– Przewodniczący

– Wiceprzewodniczący

– od 1 do 3 członków

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu

3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole przynajmniej raz w roku i składa pisemne sprawozdanie i wnioski z tej kontroli, wskazuje terminy usunięcia uchybień. Sprawozdanie składane   jest  podczas  Walnego  Zgromadzenia    wraz   z   wnioskami  o  udzielenie  bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi

5. Przewodniczący    Komisji  Rewizyjnej   ma  prawo  uczestniczyć  z   głosem   doradczym w każdym zebraniu Zarządu

6. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a)      kontroli wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia

b)      otrzymywania pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków Zarządu

7. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem od Zarządu

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola bieżącej działalności  Stowarzyszenia pod względem celowości , prawidłowości i  zgodności z  przepisami  prawa  oraz  postanowieniami  statutu  jak  też  uchwał władz Stowarzyszenia

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielania absolutorium

3. rozpoznanie i podejmowanie uchwały w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną

4. skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności

5. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia

6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ,lub podległości z tytułu zatrudnienia

2. nie mogą być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJATEK STOWARZYSZENIA

§ 36

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze

2. na fundusze Stowarzyszenia  składają się :

a)      wpływy ze składek członkowskich

b)      darowizny i subwencje społeczne

c)      dotacje

d)     wpływy z działalności gospodarczej

e)      inne wpływy

§ 37

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 38

Zabrania się by Stowarzyszenie:

1. udzielało pożyczek lub zabezpieczało swoim majątkiem zobowiązania swoich członków , członków organów,  lub  pracowników  oraz osób z  którymi pracownicy    pozostają w związku  małżeńskim  albo  w stosunku  pokrewieństwa , lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa w linii bocznej do      drugiego  stopnia,   albo są związani z tytułu przysposobienia opieki , lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi

2. przekazało swój  majątek na rzecz swoich członków ,członków organów lub pracowników, oraz ich   osób bliskich  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to ma charakter preferencyjny

3 .wykorzystywało majątek na rzecz członków, członków organu, lub pracowników, oraz ich osób bliskich, chyba że takie wykorzystanie majątku Stowarzyszenia wynika z jego celów statutowych

4. zakupywało na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, lub pracownicy lub ich osoby bliskie

§ 39

Dochody Stowarzyszenia mogą być przekazywane wyłącznie na realizację celów statutowych

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. zmiana    statutu,  bądź rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów w obecności

co najmniej trzech czwartych  wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia

2. podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa:

a) sposób likwidacji , oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku

b) Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną

3. zmiany statutu wymagają wpisania przez  Sąd Rejestrowy i wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu

4. w braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorami Stowarzyszenia będą członkowie Zarządu

Rozdział VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 41

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sekcji Rejestrowej Sądu Rejonowego w Łodzi

Łódź dn 09.11.2010 r

Statut – wersja PDF